பொது அறிவு தகவல்கள் - அறிவியல் -3             
* கழிவு நீக்கி - கரப்பான் பூச்சி
* மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு எடுத்துக்காட்டு - கழுகு
* வாலிஸ்நேரியா என்பது - நீரில் மூழ்கியது
* முதன்முதலில் இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் -கிறிஸ்டோபர்
* மண்புழுக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் - சார்லஸ் டார்வின்
* பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் - தூந்திரப் பிரதேசம்
* வரிக்குதிரைகள் காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை - புல்வெளிப்பிரதேசங்கள்
* விலங்கு மிதவை உயிரி - ஆஸ்ட்ரோகோடுகள்
* இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - சப்பாத்திக்கள்ளி
* மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்தப் பயன்படும் தாவரம் - கீழாநெல்லி
தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு - 7
* அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது - லிப்பிடு
* இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் - வைரம்
* சூப்பர் 301 என்பது - அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம்
* முள்ளங்கியில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - ஆணி வேர்த்தொகுப்பு
* நெல்லில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - சல்லி வேர்த்தொகுப்பு
* முண்டு வேர்கள் கொண்ட தாவரம் - சோளம், கரும்பு
* கொத்து வேர்கள் கொண்ட தாவரம் - டாலியா
* பின்னுகொடி தாவரம் - அவரை
* ஏறு கொடி தாவரம் - மிளகு, வெற்றிலை
* பூண்டின் நறுமணத்திற்குக் காரணம் அதில் உள்ள - சல்பர் உள்ள சேர்மம்
* டெங்கு காய்ச்சலைத் தோற்றுவிக்கும் வைரஸ் - ஃபிளேவி வைரஸ்
* பகலில் கடிக்கும் பழக்கமுடைய கோசு - எய்ட்ஸ்
* தூதுவ ஆர்.என்..வில் காணப்படும் ரிபோசோம்களின் தொகுப்பின் பெயர் - பாலிசோம்
* பாக்டீரியா இருசமப் பிளவு முறையில் இனப்பபெருக்கம் செய்கிறது.
* தாவரங்கள் நீரை சவ்வூடுபரவல் முறையில் நீரை உறிஞ்சுகின்றன.
* பூத்தலில் பங்குபெறும் ஹார்மோன் - ஃபுளோரிஜென்
* இரு சமமான கரங்கலைக்கொண்ட குரோமோசோமின் பெயர் - மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்
* டி.என்.. ஆர்.என்..வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - படியெடுத்தல்
* முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டை என்பது - சைகோட்
* நெல்லில் காணப்படும் கனி வகை - காரியாப்சிஸ்
* ரோமங்கள் கற்றையாக அமைந்திருக்கும் விதைகள் - கோமோஸ் விதைகள்
* படியெடுத்தலில் பங்கு பெறும் நொதி - ஆர்.என்..பாலிமரேஸ்
* மிகப்பெரிய முட்டையினை இடும் உயிரினம் - நெருப்புக்கோழி
* அக்ரோசோமின் முக்கியப் பணி - அண்டத்தினுள் நுழைதல்
* இரத்தச் செல்களை உண்டாக்கும் மூலச் செல்களின் பெயர் - ஹீமோபாயிடிக் செல்கள்
* பாம்புக் கடிக்கு விஷ முறிவு மருந்து தயாரிக்கப்படும் தாவரம் - ராவுல்ஃபியா சர்பன்டைனா (சர்ப்பகாந்தி)
* ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தந்தை - டாக்டர். சாமுவேல் ஹென்மென்
* 1909ல் வார்மிங் என்பவர் நீர்த் தேவையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எத்தனை வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார் - மூன்று
* கிரைசோகிராப் கருவியைக் கண்டுபிடித்த இந்திய அறிவியலறிஞர் - ஜே.சி. போஸ்
* மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறான் - 16 முதல் 18 முறை
* ஒடு தண்டு தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - புல்
* மனித உடலில் மிகவும் கனமான உறுப்பு - தோல்
* வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக் கொல்லியின் பெயர் - அஸாடிராக்டின்#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !